Multimèdia

Bens mobles

Introducció

En aquest espai es presenten en format 3D alguns dels materials més paradigmàtics recuperats en el transcurs dels treballs de recerca arqueològica efectuats pel GRESEPIA. L’objectiu és oferir les dades més complertes sobre els elements mobles exhumats: ceràmica, metalls, fustes, objectes d’os, de pedra, etc. Això ha de convertir les peces exposades en un instrument a l’abast dels investigadors per tal d’avançar en la recerca, a partir de la seva descripció i la seva reproducció gràfica tridimensional.

Els intercanvis comercials a La Cella: les àmfores

Aquest apartat recull el material amfòric importat que ha aparegut al jaciment de La Cella (Salou, Tarragonès) durant les intervencions arqueològiques efectuades entre els anys 2010 i 2015. Cal destacar que les àmfores aparegudes se centren gairebé exclusivament en tipologies púniques: àmfores púnicoebussitanes, representades pels models T.8.1.1.1 i T.8.1.2.1, acompanyades de la forma PE22. A més d’aquestes àmfores s’han recuperat dues vores diferenciades de produccions centre-mediterrànies, la T.2.2.1.2 i la T.4.2.1.2, així com una vora d’àmfora T.1.2.1.3 del cercle de l’estret. Fora de l’òrbita púnica, amb percentatges sempre molt per sota de les produccions ebussitanes, la majoria de contenidors identificats són altres models centre-mediterranis: dues vores d’àmfora magnogrega, MGR-3 i MGR-5, així com també diferents vores d’un mateix model d’àmfora grecoitàlica antiga Will 1a. Finalment, a partir d’elements informes, s’ha pogut evidenciar també la presència d’àmfores massaliotes.
El conjunt amfòric ens delimita un espectre cronològic situat entre el 400 anE i, aproximadament, mitjans del segle III anE. Si perfilem aquesta temporalització a partir de les produccions de l’òrbita púnica, veiem com les àmfores T.8.1.1.1 son recipients propis del segle IV anE, mentre que la tipologia T.8.1.2.1 s’iniciaria en aquest mateix segle, arribant fins a mitjans de la centúria següent. Pel que fa als recipients amfòrics magnogrecs les cronologies s’ubiquen en un espai poc matisat dins del segle IV anE exceptuant la tipologia MGR-3, per a la qual s’especifica una producció entre el 450 i el 375 anE. En quant a la resta d’àmfores, s’emmarcarien en el segle IV anE, excepte l’àmfora sud peninsular T.1.2.1.3, que s’hauria d’ubicar més al segle V anE però amb uns horitzons cronològics no ben precisats.